Hotel Royal Batoo

बॅन्क्वेट हॉल

+91 194 247 4666

Khayam Chowk, Near Khyber Hospital, Dalgate Karapura Pain, Chinar Bagh, Srinagar
+91 194 247 4666
http://www.hotelroyalbatoo.com/
बॅन्क्वेट हॉल